راندمان تصفیه سپتیک تانک

راندمان تصفیه سپتیک تانک

راندمان تصفیه سپتیک تانک و بررسی بخش های تاثیرگذار گندانبار را برای شما آماده کرده ایم. سپتیک تانک بخش عمده ای از مواد معلق قابل ته نشینی (ss) ، روغن و چربی ، اجسام شناور و آشغال های موجود در فاضلاب را با راندمانی در حدود 80-60 درصد حذف می کند . به دنبال حذف این آلاینده ها دیگر پارامترهای آلاینده نظیر COD ، BOD5 ،TSS نیز کاهش می یابد . بخش از جامدات حذف شده از فاضلاب که دارای چگالی بیشتری نسبت به آب هستند در قسمت کف مخزنتجمع یافته و لایه ای از لجن را تشکیل می دهند .

بخش دیگری از مواد جامد حذف شده از فاضلاب که دارای چگالی کمتری نسبت به آب هستند بر روی سطح فاضلاب لایه ای راتشکیل می دهند که این لایه عمدتاً حاوی روغن ، چربی و دیگر اجسام شناور از جمله ذرات پلاستیک می باشد . در این لایه ها به سبب شرایط مساعد انواع باکتری ها رشد یافته و بخشی از این جامدات را هضم کرده و یا بصورت محلول در می آورند . حل شدن برخی از جامدات در فاضلاب و عبور آنها از سپتیک تانک باعث می شود که معمولا راندمان حذف BOD5 فاضلاب مربوط بهسپتیک تانک کمتر از مخزن ته نشینی اولیه باشد . اما بطور کلی راندمان حذف BOD5 سپتیک تانک 50-30 درصد است .

اثر دیواره میانی سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب

در اثر انجام واکنش های بیولوژیکی گازهایی از جمله متان تولید می شود که حباب از کف مخزن به سمت بالا صعود کرده و مانع از ته نشینی بخشی از مواد می شوند . چسبیدن این حباب ها به ذرات جامد گاهی باعث معلق ماندن ذره شده و سبب گذر آن از گندانبار می شوند . در واقع مهمترین علت اینکه در داخل گند انبار یک دیواره میانی تعبیه می شود ، رفع همین اشکال است . چرا که وجود این دیواره باعث می شود که در مخزن دوم لجن تجمع نیافته و در نتیجه حباب گازی تولید نشود . عدم تولید حباب گاز نیز باعث جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند ته نشینی ذرات شده و راندمان تصفیه را افزایش می دهد .

رابطه حجم گندانبار و راندمان تصفیه فاضلاب

معمولاً حجم سپتیک تانکها به گونه ای است که زمان ماند فاضلاب در آن در حدود 24 ساعت است . هرچه زمان ماند فاضلاب در سپتیک تانک بیشتر باشد . به سبب پیشرفت فرآیندهای تصفیه در آن ، راندمان تصفیه فاضلاب نیز بیشتر خواهد شد . از این رو گاهی برای افزایش راندمان تصفیه سپتیک تانک ، ظرفیت گندانبار را بیش از حالت استاندارد در نظر می گیرند . البته بدیهی است که نمودار افزایش راندمان با افزایش زمان ماند (ظرفیت سپتیک تانک ) خطی نیست . بطوریکه به ازای افزایش 100 درصدی در ظرفیت سپتیک تانک ، راندمان تصفیه آن تنها در حدود 40-30 درصد افزایش پیدا می کند . بنابراین معمولاً بزرگتر کردن سپتیک تانک با هدف افزایش راندمان تصفیه اقتصادی نیست .

 غلظت آلاینده ها در خروجی سپتیک تانک

ردیف پارامتر غلظت ورودی غلظت خروجی
به سپتیک تانک از سپتیک تانک
mg/lit)) mg/lit))
1 COD 500-660 327-445
2 5BOD 155-286 132-217
3 Grease&Oil 70-105 36-37
4 TSS 155-330 49-161
5 TKN 30-88 39-82
6 Fecal Coliform 6-8 4/6-7
Log/L Log/L