محاسبه میزان رزین سختی گیر

میزان رزین مورد نیاز سختی گیر

محاسبه میزان رزین مورد نیاز سختی گیر

یکی از عوامل مهم در طراحی سختی گیر رزینی، میزان رزین مورد نیاز دستگاه سختی گیر میباشد. عملا قسمت مهمی از بازده سختی گیر، به رزین موجود در مخزن بستگی خواهد  داشت که بارزترین مشخصه آن مقدار و جنس رزین می باشد.

عوامل تعیین کننده مقدار رزین مورد نیاز

  • دبی جریان ( سرعت عبور جریان آب از سختی گیر)
  • سختی آب منطقه
  • میزان آب برداشتی در هر سیکل سختیگیری
  • تایم بکواش سختی گیر

برای محاسبه میزان رزین مورد نیاز بر اساس دبی جریان دو حالت کلی مورد بررسی قرار می گیرند.

  • زمان تماس مورد نیاز بین رزین و آب
  • سطح مقطع رزین

میزان رزین مورد نیاز سختی گیرآیین نامه پیشنهاد می کند برای ایجاد تماس لازم بین رزین و آب، به ازای هر 30 لیتر رزین، دبی 19 لیتر در دقیقه برای جریان های عادی و 28 لیتر در دقیقه برای حداکثر میزان خروجی در طراحی سختی گیر مد نظر طراح قرار گیرد.

در استفاده از مقادر آیین نامه باید به دو نکته توجه نمود:

اول اینکه در مصارف و صنایع حساس که باید سختی به طور کامل حذف شده و هیچ گونه ناخالصی وارد سیستم نگردد، دبی سیستم نباید از 11 لیتر دردقیقه به ازای هر 30 لیتر رزین بیشتر در نظر گرفته شود.

دوم اینکه طبق پیشنهاد آیین نامه جهت جلوگیری از هرگونه نشت سختی و عبور ناخالصی در سختی گیر، جریان آب، حداکثر به 30 لیتر در دقیقه به ازای هر 0.1 متر مربع سطح مقطع رزین محدود گردد.

تاثیر غلظت نمک بکواش در ظرفیت رزین سختی گیر

علاوه بر موارد فوق، غلظت نمک مورد استفاده در احیا رزین ها در میزان رزین مورد استفاده تاثیر دارد. طبق استاندارد های بین المللی مورد استفاده در طراحی سختی گیر، متوسط مقدار نمک مورد استفاده برای سختی گیری آب در سختی گیر هایی با مشبندی استاندارد، 100گرم الی 250 گرم نمک به ازای هر لیتر رزین می باشد.

 

ظرفیت سختی گیری پس از بکواش میزان نمک مورد استفاده برای بکواش نوع بکواش
گرم بر لیتر رزین گرین بر فوت مکعب رزین گرم نمک بر لیتر رزین پوند نمک بر فوت مکعب رزین
48 21000 100 6 حداقل
60 26000 150 9 متوسط
66 29000 200 12 زیاد
71 31000 250 15 حداکثر
رای کاربران
[امتیاز کلی: 3 میانگین: 5]