پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

در سال های اخیر، بیمارستان ها مصرف کنندگان قابل توجهی از آب در روز هستند و تولید چند برابر فاضلاب از بیمارستان ها به دلیل توسعه در حوزه پزشکی در حال افزایش است. بنابراین استفاده از سیستمهایی نظیر پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان کاملا ضروری است. فاضلاب بيمارستان ها حاوی آلاينده هاي عفوني و خطرناک است که بايد قبل از تخليه آن در محیط زیست، تصفيه گردد.

فاضلاب بیمارستانی چیست ؟

بطور کلی فاضلاب به عنوان ترکیب پسماندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موجود در فاضلاب تعریف می شود. فاضلاب بیمارستانی (Hospital sewage ) فاضلابهایی است که در مقادیر بیشتر از تمام واحدهای بیمارستانها از جمله اورژانس، کمکهای اولیه، اتاق عمل، درمان دارویی، آی سی یو، آزمایشگاههای شیمیایی و بیولوژیکی، رادیولوژی، ناهار خوری و فعالیتهای رختشویی نسبتاً بیشتری تولید می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

هدف از تصفیه فاضلاب بیمارستانی

از آنجا كه فاضلاب بيمارستاني شامل اجزاي مختلف بالقوه خطرناك است كه با آلاينده آبهاي سطحي و زيرزميني خطرات زيادي را براي انسان و محيط زيست به وجود خواهد آورد. از این رو تصفیه فاضلاب بیمارستانی مورد نیاز است. هدف اصلی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی، تصفیه فاضلاب خروجی تولید شده (فاضلاب تصفیه نشده) توسط بیمارستانها و بخشهای بهداشتی قبل از انتشار مستقیم آن در محیط طبیعی است. فاضلاب بیمارستانی می تواند تأثیر منفی بر محیط و سلامت انسان بگذارد. بنابراین مدیریت صحیح فاضلاب در هر بیمارستان امری ضروری است.

مشخصات فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب بیمارستانهای مختلف شامل موارد زیر است:

  1. پاتوژن های میکروبی، باکتری ها و ویروس های مضر
  2. داروها و متابولیت های آن
  3. ایزوتوپهای رادیواکتیو
  4. مواد شیمیایی خطرناک و فلزات سنگین
  5. پسماند مواد دارویی

در ادامه مقادیر pH ، TSS ، BOD5 ، COD ، TKN ، TP ، TC و THBC تعدادی بیمارستان در ایران را جدول ذیل آورده شده است. با توجه به این نتایج مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین پارامتر های کیفی فاضلاب بیمارستانی مورد بررسی گردید.

بیمارستانpHBOD5 mg/LCOD mg/LTSS mg/LTKN mg/LTP mg/LTC MPN/100 mLTHBC CFU/mL
17.8 ± 0.5443 ± 205876 ± 311375 ± 16318.5 ± 83.2 ± 1.81.8 × 1091.3 × 1012
27.5 ± 0.7398 ± 194729 ± 254312 ± 14816 ± 6.52.8 ± 1.63.5 × 1088.5 × 1010
37.6 ± 0.6314 ± 161608 ± 213261 ± 11713.5 ± 41.7 ± 0.64.2 × 1065.7 × 108
47.4 ± 0.5293 ± 132534 ± 155209 ± 10111.8 ± 3.71.2 ± 0.42.4 × 1039.5 × 105
میانگین7.6 ± 0.6372 ± 173687 ± 231289 ± 13215 ± 5.52.2 ± 1.25.4 × 1082.6 × 1010
استاندارد پساب خروجی5-93060401541000 

همچنین در جدول بعدی غلظت فلزات سنگین مانند Hg ، Cd ، Pb ،Cr ،Co ، Ni و Zn ارائه شده است.

حداکثر، حداقل و میانگین مقادیر فلزات سنگین (جیوه، کادمیوم، سرب، کروم، کبالت، نیکل و روی) در چهار بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی، غلظت فلزات سنگین در فاضلاب به ترتیب زیر بود:

Fe> Zn> Cu> Cr> Ni> Pb> Hg> Co> Cd.

بیمارستانPb, µg/LCd, µg/LCr, µg/LZn, µg/LCo, µg/LHg, µg/LNi, µg/LFe, mg/LCu, µg/L
114.6 ± 3.61.8 ± 0.933.5 ± 3654 ± 512.1 ± 0.124.1 ± 1.727.4 ± 31.6 ± 1.226 ± 1.6
250 ± 321.1 ± 0.838.4 ± 5468 ± 3536.7 ± 8.317.2 ± 1628.4 ± 4.53.25 ± 2.362 ± 56
314.8 ± 1.54.1 ± 3.935 ± 0.9340 ± 1912.9 ± 2.72.9 ± 0.628.6 ± 0.51.7 ± 1.656 ± 54
426.6 ± 8.90.8 ± 0.630 ± 14255 ± 983.1 ± 1.65.7 ± 236 ± 281.9 ± 0.351.7 ± 23
میانگین26.5 ± 11.52 ± 1.534 ± 5.7429 ± 1733.7 ± 3.27.5 ± 530 ± 92.1 ± 1.449 ± 33.7
استاندارد پساب خروجی5010502000505100  

فرآیند تصفیه فاضلاب بیمارستان

فرآیند تصفیه در تصفیه خانه فاضلاب تجمیع شده یا همان پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستان ها در چند مرحله انجام می شود. فرآیندهای تصفیه معمولی که برای حذف ناخالصی های تأثیرگذار درگیر هستند، در زیر آمده است.

مرحله پیش تصفیه (Pretreatment Stage)

به عنوان مرحله اول، فرآیند تصفیه اولیه در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب (STP) ضروری است. این کار وسایلی مانند چوب، دستمال و سایر مواد معدنی سنگین موجود را از طریق آشغالگیر (screen) حذف می کند. از بین بردن این مواد تجهیزات تصفیه را در برابر صدمه محافظت می کند. ته نشینی مواد معدنی به عنوان دانه گفته می شود که با استفاده از دانه گیر (grit chamber) حذف می شود.

مرحله تصفیه اولیه (Primary Treatment Stage)

این دومین مرحله در سیستم تصفیه فاضلاب است. جداسازی فیزیکی مواد جامد و گریس از فاضلاب در این مرحله انجام می شود. اکنون آب برای چند ساعت درون جداکننده یا ته نشینی اولیه جریان می یابد تا ذرات جامد از بین بروند و ذرات سبک تر به بالای آن شناور شوند و از مخزن خارج شوند. جامد ته نشین شده به عنوان لجن اولیه یا پساب اولیه حاوی حدود 60-70٪ مواد جامد است. فاضلاب تا حدی تصفیه شده اکنون در مرحله تصفیه بعدی قرار می گیرد.

مرحله تصفیه ثانویه (Secondary Treatment Stage)

این یک فرآیند تصفیه بیولوژیکی مواد معدنی محلول موجود در محلول و کلوئیدی را از فاضلاب جدا می کند. در اینجا باکتری ها برای تبدیل ماده آلی کلوئیدی و محلول استفاده می شوند. اکنون فاضلاب تا حدی تصفیه شده از مخزن اولیه به داخل مخزن هوادهی جریان می یابد و هوا از طریق دمنده هوا تأمین می شود تا اکسیژن مورد نیاز میکروب ها را تأمین کند. هنگامی که فاضلاب به درون زلالساز ثانویه جاری می شود، در آنجا مواد جامد ته نشین می شوند كه به عنوان لجن ثانویه نامیده می شود و بخشی از آن برای فرآیند لجن فعال شده برگشت داده می شود و باقی مانده با لجن اولیه مخلوط می شود كه برای مخزن هضم لجن ارسال می شود و سپس دفع می گردد. این مرحله حدود 90٪ مواد جامد معدنی را حذف می کند.

مرحله تصفیه سوم یا پیشرفته (Tertiary or Advanced Treatment Stage)

این آخرین مرحله در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب است. در این مرحله مواد جامد معلق و مواد آلی موجود که در تصفیه ثانویه باقی مانده اند را حذف می کند. میکروارگانیسم های بیماری زا که در طی فرآیند تصفیه بیولوژیکی حذف نشده اند با فرآیند موسوم به ضد عفونی از بین می روند. بسته به شرایط فاضلاب (pH ، شفافیت و غیره) از چندین ماده ضد عفونی کننده استفاده می شود. این ماده با استفاده از مواد ضد عفونی کننده های فیزیکی یا شیمیایی مانند کلر، اشعه ماوراء بنفش، ازن و غیره حاصل می شود. اکنون فاضلاب ضد عفونی شده برای دفع یا استفاده مجدد مناسب است.

فرآیندهای متعارف در تصفیه خانه فاضلاب (Sewage Treatment Plant) برای بیمارستان ها در زیر نشان داده شده است:

فرآیند تصفیه فاضلاب بیمارستانی

اگر آب به اندازه کافی تصفیه نشود، آلاینده های مضر در فاضلاب برای سلامتی انسان و محیط طبیعی خطرناک است. بنابراین، استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان همیشه برای کاهش اثرات مضر بر محیط زیست ضروری است.

 

محصولات مرتبط:

پکیج تصفیه فاضلاب

رای کاربران
[امتیاز کلی: 3 میانگین: 5]